Manteision Coginio Bwyd

Mae coginio gyda phlant a phobl ifanc mewn ysgolion yn hybu sgil oes coginio iach gan ddechrau yn ifanc. Mae llawer o fanteision i gyflwyno coginio iach mewn ysgolion:

Gall plant a phobl ifanc roi cynnig ar fwydydd newydd ac iach.

Mae ymchwil diweddar a gyhoeddwyd yn y ‘Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics’ yn dangos bod plant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn profiadau cyffyrddol, megis trin bwydydd, yn cael llai o neoffobia bwyd (ofn bwyd) a mwy o dderbyniad o fwyta amrywiaeth o fwydydd.

Mae cegin yn labordy dysgu i blant a phobl ifanc.

Wrth dylino, arllwys, arogli, torri a theimlo bwydydd maent yn cael hwyl ac yn dysgu gan ddefnyddio eu holl synhwyrau.

Mae gan blant a phobl ifanc sy'n coginio gartref well deiet yn gyffredinol.

Mae plant a phobl ifanc sy'n coginio gartref yn dangos ymdeimlad o gyflawniad, hunanhyder, a theimlad o gyfrannu at eu teuluoedd. Maent yn treulio amser yn coginio yn lle cymryd rhan mewn amser sgrin. Mae plant a phobl ifanc yn tueddu i hepgor bwydydd byrbrydau wedi'u paratoi neu eu prosesu sy'n llai iach wrth iddynt baratoi eu bwyd eu hunain yn fwy. Yn ôl rhai astudiaethau ymchwil, roedd plant a phobl ifanc hefyd yn bwyta mwy o ffrwythau a llysiau ar ôl cymryd rhan mewn dosbarthiadau coginio.

Mae llythrennedd bwyd yn fwy effeithiol pan fydd plant a phobl ifanc yn cael profiad uniongyrchol o goginio.

Mae ymchwil diweddar yn dangos y gall gwybodaeth am faethiad fod yn anghyflawn heb ddysgu trwy brofiad neu weithgareddau ymarferol sy'n gysylltiedig â pharatoi bwyd sy'n cynnwys trin bwyd ac offer coginio. Mae astudiaethau eraill yn dangos bod dysgu addysg faeth gyda pharatoi bwyd mewn dosbarth gwyddoniaeth yn fwy effeithiol nag mewn dosbarthiadau gwyddoniaeth addysg faeth heb baratoi bwyd.

Gall bod yn llythrennog mewn bwyd arwain at well dewisiadau bwyd.

Mae llawer o astudiaethau ymchwil yn dangos newidiadau gwell mewn gwybodaeth coginio, ymddygiadau diogelwch bwyd, a hunan-effeithiolrwydd coginio. Mae dysgu coginio i bobl ifanc yn gyfle i ddysgu addysg faeth fel cynllunio prydau bwyd a gwneud dewisiadau bwyd craffach. Mae llawer o ysgolion yn cofleidio coginio i ddysgu a hyrwyddo bwyta'n iachach.

Mae plant a phobl ifanc yn dysgu sgiliau bywyd.

Mae coginio yn rhoi cyfleoedd i blant a phobl ifanc ymarfer sgiliau mathemateg sylfaenol fel cyfrif, pwyso, mesur, olrhain amser; maent hefyd yn ennill sgiliau iaith a chymdeithasol trwy gydweithio a chyfathrebu yn y gegin.

Gall coginio helpu plant a phobl ifanc i dderbyn cyfrifoldeb.

Mae gan bob plentyn dasg i'w chwblhau i gyfrannu at baratoi’r pryd a glanhau. Gall coginio mewn ysgolion hefyd greu atgofion cadarnhaol sy'n hybu coginio iach a phleserus yn y dyfodol mewn mannau eraill.