Manteision Tyfu Bwyd

Gall addysgu plant i dyfu eu bwyd eu hunain ddod â nifer o fanteision i’w hiechyd, eu haddysg a’u lles cyffredinol. Trwy arddio, gall plant ddatblygu mwy o werthfawrogiad o fwydydd iach, dysgu am arferion cynaliadwy, ac ennill sgiliau bywyd gwerthfawr. Gall garddio hefyd ddarparu allfa gorfforol ac emosiynol, hybu gweithgaredd awyr agored, a rhoi cyfle i blant ddysgu am gysyniadau gwyddoniaeth. Yn gyffredinol, gall annog plant i dyfu eu bwyd eu hunain gael effaith gadarnhaol ar eu twf a’u datblygiad.

Mae gerddi ysgol yn helpu plant a phobl ifanc i ddysgu mewn cyd-destunau dilys.

Astudiaeth o fywyd yw garddio. Mae'r weithred syml o ofalu am bridd a phlanhigion byw yn rhoi sylfaen i blant a phobl ifanc ddeall egwyddorion geni, twf, aeddfedrwydd, marwolaeth, cystadleuaeth, cydweithrediad, a llawer o wersi eraill sy'n trosglwyddo i fywydau dynol. Mewn gardd ysgol, mae plant a phobl ifanc yn profi'r gwersi hyn yn ymarferol trwy ddull dysgu sy'n gyfoethog ac yn gynhwysol i alluoedd dysgu amrywiol. Mae’r canlyniadau mae athrawon yn eu gweld bob dydd bellach yn cael eu cefnogi gan wyddoniaeth: gall gerddi ysgol helpu ein plant a’n pobl ifanc i ddysgu’n well, yn academaidd ac yn emosiynol.

Gall garddio gyda’n gilydd gryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgol a’i chymuned.

Mae rhaglenni garddio ysgolion yn cynnig cyfleoedd i aelodau'r gymuned gymryd rhan, gan leihau effaith ynysu cymdeithasol. Trwy gymryd rhan mewn prosiectau rhwng cenedlaethau mae cyfleoedd i blant a phobl ifanc gysylltu â chenedlaethau hŷn a rhannu sgiliau. Gallant hefyd helpu i gysylltu ysgolion â busnesau a grwpiau lleol trwy nawdd neu gymorth gwirfoddol.

Mae trochi eu dwylo yn helpu i gysylltu plant a phobl ifanc â byd natur.

Mae plant a phobl ifanc sy'n garddio yn cael golwg agos ar brosesau naturiol a'r organebau byw sy'n ffynnu yn yr amgylcheddau hyn. Trwy ddysgu gofalu am ecosystem sy'n byw ac yn anadlu, mae plant a phobl ifanc yn datblygu dealltwriaeth o bwysigrwydd natur yn eu bywydau a bywydau bodau eraill. Mae hyn yn meithrin diwylliant o barch a chyfrifoldeb amgylcheddol.

Mae garddio yn cryfhau systemau imiwnedd plant a phobl ifanc.

Mae mwy a mwy o dystiolaeth bod trochi ein hunain yn ein gwneud yn agored i amrywiaeth o ficrobau a all gryfhau ein hiechyd a chydbwyso ein systemau imiwnedd yn erbyn ein byd sydd wedi'i or-sterileiddio. Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n elwa o lai o alergeddau ac asthma pan fyddant yn dod i gysylltiad â baw a'r awyr agored yn gynnar mewn bywyd. Nid yw’r fitamin D maent yn ei amsugno wrth arddio yn brifo, chwaith!

Mae gweithio mewn gardd ysgol yn helpu plant a phobl ifanc i gadw'n heini, gan helpu i leihau gordewdra.

Mae athrawon ledled y wlad yn cytuno: pan fydd plant a phobl ifanc yn garddio, maent yn symud eu cyrff yn fwy nag wrth wrando'n oddefol mewn ystafell ddosbarth. Mae neidio, plygu, codi ac ymestyn i gyd yn digwydd yn ystod sesiwn arddio arferol.

Mae garddio yn cymedroli hwyliau ac yn lleddfu pryder.

Mae rhywfaint o dystiolaeth y gall dod i gysylltiad â'r microbau buddiol mewn pridd helpu i reoleiddio'r niwrodrosglwyddyddion sy'n effeithio ar gyflwr emosiynol ein hymennydd. Mae gerddi yn ystafelloedd dosbarth ymarferol yn yr awyr agored sy'n dysgu hunanreoleiddio ac ymwybyddiaeth ofalgar i blant a phobl ifanc - dangoswyd bod y ddau yn lleihau pryder ac iselder.

Mae plant a phobl ifanc sy'n garddio yn yr ysgol yn datblygu empathi ac yn ymarfer risg.

Mae athrawon sy'n garddio gyda phlant a phobl ifanc yn sylwi ar empathi cynyddol tuag at ddysgwyr eraill a'r organebau sy'n byw yn eu hardal ysgol. Mae hynny oherwydd bod gofalu am 'westy chwilod' neu wylio adar a mwydod yn ffynnu yn yr ardd yn helpu plant a phobl ifanc i ddeall cyd-ddibyniaeth byd natur. Mae gardd hefyd yn lle perffaith i blant a phobl ifanc ddysgu am ffiniau a chyfrifoldeb trwy ymarfer gweithgareddau newydd mewn man diogel.

Mae addysgu a gerddi bwyd yn gwella deiet plant a phobl ifanc.

Mae academyddion a newyddiadurwyr yn cytuno bod plant a phobl ifanc sy'n garddio, yn bwyta mwy o lysiau ffres. Mae hyn yn ymestyn y tu hwnt i'r hyn y maent yn cnoi arno yn ystod amser garddio yn y dosbarth. Mae'n debyg bod cael gardd yn yr ysgol yn cynyddu faint o lysiau maent yn eu bwyta gartref.

Think your school could benefit from a Big Bocs Bwyd?

Get in touch with our team